1.KURSY TERAPII MANUALNEJ i MASAŻU zwanym dalej „kursem” prowadzone w zakresie:

Terapia manualna – chiropraktyka
Terapia manualna – osteopatia

Osteopatyczny Masaż Dynamiczny

Masaż 

2. Organizatorem kursu jest Centrum Szkoleń i Terapii Feniks Jakub Pachliński.

Instruktorem kursu jest mgr Jakub Pachliński lub inna osoba posiadająca kwalifikacje oraz wiedzę z zakresu prowadzonych szkoleń.

3. Zajęcia prowadzone w ramach kursu mają charakter autorski.

4. Celem kursu jest:

a)podnoszenie kwalifikacji 

b)poszerzenie wiedzy i umiejętności 

c)krzewienie w środowiskach medycznych i paramedycznych poczucia świadomości, wiedzy, dążenia do poznawania zasad rządzących naturą, utrzymaniem zdrowia człowieka i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz innych.

5. Kursy odbywają się w grupach zapewniających prowadzącemu komfort w przekazywaniu wiedzy praktycznej, teoretycznej i czuwaniu nad właściwym wykonywaniem ćwiczeń. 

Kursy odbywają się w grupach do 20 osób. O kolejności na liście słuchaczy decyduje data wysłanego zgłoszenia i wpłaty zaliczki.

6. Kurs jest płatny.

7. Wysokość opłaty i sposób jest określony w ogłoszeniu na stronie www.feniks-szkolenia.com w zakładce Kursy, w treści ogłoszenia.

Cena może być podzielona na równe raty wpłacane za każdy moduł w dniu zjazdu.

Zaliczka wpłacona na rzecz kursu zostanie odliczona przy opłacie za kurs.

8. Osoby deklarujące chęć uczestnictwa w kursach wpisywane są na listę uczestników z chwilą wniesienia opłaty zaliczki 200 zł w poczet opłaty za kurs.

9. Po rozpoczęciu kursu zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. 

10. Opłaty za kurs dokonuje się przelewem bankowym na konto wskazane przez Organizatora w zakładce danego kursu, w treści ogłoszenia lub gotówką na miejscu przed rozpoczęciem kursu. 

11. Opłata za zaświadczenia zawarta jest w cenie kursu.

12. Słuchacz po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie i/lub certyfikat potwierdzający ukończenie kursu według wzoru przewidzianego prawem, zgodnie z informacją podaną w treści ogłoszenia.

13. Pomoce dydaktyczne w formie skryptu stanowią materiał pomocniczy do programu omawianego podczas kursu.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie trwania zajęć oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestnika. 

15. Przystępując do kursu, uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w kursie.

16. Uczestnik, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie może uczestniczyć w zajęciach.

17. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od organizatora nie możliwe byłoby zrealizowanie szkolenia w całości w sposób przewidziany w treści ogłoszenia, organizator zapewni dalszą realizację w innym terminie lub w inny sposób uzgodniony z grupą. 

18. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować wykreślenie Uczestnika z kursu, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat.

19. W wyjątkowych przypadkach, spowodowanych ważnymi przyczynami losowymi, przez które uczestnik nie może uczestniczyć w kursie, przysługuje mu prawo do skorzystania z kursu (bez dodatkowych opłat) w innym terminie i/lub w innej miejscowości, w której kurs jest prowadzony.

20. Uczestnik kursu zobowiązuje się do:

a) zaznajomienia się z treścią i przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu,

b) zapłacenia pełnej kwoty za kurs.

c) zachowywania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego,

d) przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia.

21. Uczestnik otrzymuje przygotowane dla danego kursu materiały pomocnicze.

Materiały te udostępniane są Uczestnikowi kursu nieodpłatnie drogą e-mail.

22. Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu zostaną wydane po uprzednim uregulowaniu należności za kurs.

23. Uczestnik kursu wyraża zgodę na rejestrowanie, przetwarzanie i umieszczanie swojego wizerunku przez Centrum Szkoleń i Terapii Feniks Jakub Pachliński w celach marketingowych, do celów szkoleniowych oraz w publikacjach, komunikatorach i stronach internetowych których autorem jest Jakub Pachliński.

24. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji kursu powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi.

Organizator zobowiązuje się do rozwiązania ewentualnych problemów.

25. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem kursów.

27. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia kursu.

×