1.KURSY TERAPII MANUALNEJ i MASAŻU zwanym dalej „kursem” prowadzone w zakresie:

Terapia manualna – chiropraktyka
Terapia manualna – osteopatia

Masaż 

2. Organizatorem kursu jest Centrum Szkoleń i Terapii Feniks Jakub Pachliński.

Instruktorem kursu jest mgr Jakub Pachliński lub inna osoba posiadająca kwalifikacje oraz wiedzę z zakresu prowadzonych szkoleń.

3. Zajęcia prowadzone w ramach kursu mają charakter autorski.

4. Celem kursu jest:

a)podnoszenie kwalifikacji 

b)poszerzenie wiedzy i umiejętności 

c)krzewienie w środowiskach medycznych i paramedycznych poczucia świadomości, wiedzy, dążenia do poznawania zasad rządzących naturą, utrzymaniem zdrowia człowieka i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz innych.

5. Kursy odbywają się w grupach zapewniających prowadzącemu komfort w przekazywaniu wiedzy teoretycznej i czuwaniu nad właściwym wykonywaniem ćwiczeń praktycznych.

Kursy odbywają się w grupach do 20 osób. O kolejności na liście słuchaczy decyduje data wysłanego zgłoszenia i wpłaty zaliczki.

6. Kurs jest płatny.

7. Wysokość opłaty i sposób jest określony w ogłoszeniu na stronie www.feniks-szkolenia.com w zakładce Kursy, w treści ogłoszenia.

Cena może być podzielona na równe raty wpłacane za każdy moduł w dniu zjazdu.

Zaliczka wpłacona na rzecz kursu rozliczana jest przy opłacie za kurs.

8. Osoby deklarujące chęć uczestnictwa w kursach wpisywane są na listę uczestników z chwilą wniesienia opłaty zaliczki 100 zł w poczet opłaty za kurs.

9. Po rozpoczęciu kursu zaliczka nie podlega zwrotowi.

10. Opłaty za kurs dokonuje się przelewem bankowym na konto wskazane przez Organizatora w zakładce danego kursu, w treści ogłoszenia.

11. Egzamin przeprowadzany jest nie odpłatnie.

12. Opłata za zaświadczenia zawarta jest w cenie kursu.

13. Słuchacz po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie i/lub certyfikat potwierdzający ukończenie kursu według wzoru przewidzianego prawem, zgodnie z informacją podana w treści ogłoszenia.

14. Pomoce dydaktyczne w formie skryptu stanowią materiał pomocniczy do programu omawianego podczas kursu.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie trwania zajęć oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestnika. 

16. Przystępując do kursu, uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w kurie.

17. Uczestnik, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie może uczestniczyć w zajęciach.

18. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od organizatora nie możliwe byłoby zrealizowanie szkolenia w całości w sposób przewidziany w treści ogłoszenia, organizator zapewni dalszą realizację w innym terminie lub w inny sposób uzgodniony z grupą. 

19. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować wykreślenie Uczestnika z kursu, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat.

20. W wyjątkowych przypadkach, spowodowanych ważnymi przyczynami losowymi, przez które uczestnik nie może uczestniczyć w kursie, przysługuje mu prawo do skorzystania z kursu (bez dodatkowych opłat) w innym terminie i/lub w innej miejscowości, w której kurs jest prowadzony.

21. Uczestnik kursu zobowiązuje się do:

a) zaznajomienia się z treścią i przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu,

b) zapłacenia pełnej kwoty opłaty za kurs.

c) zachowywania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego,

d) przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia.

22. Uczestnik otrzymuje przygotowane dla danego kursu materiały pomocnicze.

Materiały te udostępniane są Uczestnikowi kursu nieodpłatnie.

23. Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu zostaną wydane po uprzednim uregulowaniu należności za kurs.

24. Uczestnik kursu wyraża zgodę na rejestrowanie, przetwarzanie i umieszczanie swojego wizerunku przez Centrum Szkoleń i Terapii Feniks Jakub Pachliński w celach marketingowych, do celów szkoleniowych oraz w publikacjach, których autorem jest Jakub Pachliński.

25. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji kursu powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi.

Organizator zobowiązuje się do rozwiązania ewentualnych problemów.

26. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem kursów.

27. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia kursu.

×